تبلیغات
دریافت كد لوگو وبلاگ فرهنگی و قرانی صعود - -- قاریان ایرانی --

مفهوم نمادهای زیر عکس: 

            قاری دارای تلاوت تحقیق نمیباشد.

            قاری دارای تلاوت تحقیق میباشد.

          وبه همین ترتیب برای سایر عکسها

اساتید قرائت قران ایران

 

 

 

 

 استاد احمد ابولقاسمی


 استاد حامد شاکر نژاد

 استاد قاسم رضیعی

 استاد مهدی صیاف زاده

 

 

 

 

  

 

استادعباس امام جمعه

   

استاد علی پرهیزگار

استاد پور زرگری 

 

 

 

 

 استاد سید مرتضی سادات فاطمی

   

 استاد حمید شاکر نژاد

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 استاد سعید طوسی گندم نژاد

   
 

 

 

 

 

  استاد کریم منصوری

استاد مهدی الاجگردی 

   
 

 

 

 

 استاد جواد پناهی

 
   
استاد محمدحسین سعیدیان