تبلیغات
دریافت كد لوگو وبلاگ فرهنگی و قرانی صعود - استاد علی پرهیزگار

مجموعه آثار مربوط به استاد علی پرهیزگار در این صفحه گردآوری شده است

ترتیل استاد علی پرهیزگار به تفکیک جز

 

ترتیل استاد شهریار پرهیزگار به تفکیک جز------------------------------------------

جزءها دریافت جزءها دریافت جزءها دریافت
جزء اول
11.8 MB
جزء یازدهم
12.1 MB
جزء بیست و یکم
12.3 MB
جزء دوم
12.9 MB
جزء دوازدهم
13 MB
جزء بیست و دوم
12.3 MB
جزء سوم
13.6 MB
جزء سیزدهم
11.4 MB
جزء بیست و سوم
11.1 MB
جزء چهارم
13.7 MB
جزء چهاردهم
11.4 MB
جزء بیست و چهارم
12.2 MB
جزء پنجم
13.4 MB
جزء پانزدهم
12.4 MB
جزء بیست و پنجم
11.9 MB
جزء ششم
12.6 MB
جزء شانزدهم
11.9 MB
جزء بیست و ششم
11.2 MB
جزء هفتم
12.8 MB
جزء هفدهم
11.1 MB
جزء بیست و هفتم
12.1 MB
جزء هشتم
12.2 MB
جزء هجدهم
12.1 MB
جزء بیست و هشتم
11.9 MB
جزء نهم
12.3 MB
جزء نوزدهم
12.6 MB
جزء بیست و نهم
12.3MB
جزء دهم
12.5 MB
جزء بیستم
11.9 MB
جزء سی ام
12.2 MB