تبلیغات
دریافت كد لوگو وبلاگ فرهنگی و قرانی صعود - استاد مهدی صیاف زاده

دوره کامل ترتیل استاد مهدی صیاف زاده به تفکیک جز به جز را میتونید در ادامه مطلب دانلود کنید
ویژگی اصلی این ترتیل آهنگین بودن آن در حین رعایت قواعد ترتیل خوانی و رعایت مقامات موسیقی است همچنین ویژگی مهم دیگر فصاحت در تجوید و ادای حروف است که به نحو احسن توسط استاد صیاف زاده صورت گرفته و باعث کیفیت صد چندان این ترتیل شده است


همچنین میتوانید برای دریافت تلاوتهای بیشتر و نیز دسترسی به فایلهای سایر قاریان به بانک تلاوت مراجعه کنید


دانلود جز اول قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز دوم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز سوم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز چهارم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز پنجم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز ششم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز هفتم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز هشتم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز نهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز دهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز یازدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز دوازدم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز سیزدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز چهاردهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز پانزدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز شانزدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز هفدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز هجدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز نوزدهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیستم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست ویکم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و دوم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و سوم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و چهارم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و پنجم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و ششم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و هفتم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
  دانلود جز بیست و هشتم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز بیست و نهم قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده
دانلود جز سی ام قران کریم با صدای استاد مهدی صیاف زاده